Chika Kisada

 デザイナー幾左田千佳が手がけるブランド「チカ キサダ(Chika Kisada)」が「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W」で発表した2017-18年秋冬コレクション。テーマは「記念写真の記憶」。

z-chikakisada-20170325-20170325_001.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_002.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_003.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_004.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_005.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_006.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_007.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_008.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_009.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_010.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_011.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_012.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_013.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_014.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_015.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_016.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_017.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_018.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_019.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_020.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_021.jpg

z-chikakisada-20170325-20170325_022.jpg

2017.03.25 (16:45)

  • Photo by: Fashionsnap.com
  • @Shibuya Hikarie Hikarie Hall A
  • Date: 2017.03.25
  • Time: 16:00