Krammer & Stoudt

 「クラマー&スタウト(Krammer & Stoudt)」がNYで発表した2017-18年秋冬コレクション。

2017.02.14 (17:50)

  • Photo by: Krammer & Stoudt
  • @NY